Tereza Vostradovská logo

ochrana osobních údajů

I.

Úvodní ustanovení

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po nezbytně dlouhou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech. 

II.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení”) je Tereza Korecká Vostradovská, IČ: 87044455, se sídlem Rooseveltova 37 Praha 6 16000, email: tereza.vostradovska@gmail.com, (dále také jako „Správce“ či „my“).

II.

Osobní údaje a jejich zpracování

Za účelem poskytování našich služeb o Vás jakožto našem zákazníkovi zpracováváme osobní údaje, a to maximálně v následujícím rozsahu: 

– základní údaje: jméno a příjmení, datum narození, IČ, adresa trvalého pobytu

– kontaktní údaje: dodací adresa, telefon a e-mail

– transakční údaje: čísla účtů, informace o platbách

– behaviorální údaje: např. přihlašování do zákaznického účtu, údaje o objednávek, údaje o reklamacích, údaje o vašem chování na webu;

Výše uvedené údaje získáváme z registrací zákaznického účtu, návštěvnosti webu nebo z uzavření kupních smluv či z Vámi sdělených informací. Dále můžeme výše uvedené údaje získávat z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí.

Jsme oprávněni zpracovávat tyto osobní údaje ručně i automatizovaným způsobem, sami nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené. 

III.

Cookies

V rámci internetového obchodu využíváme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení webových stránek internetového obchodu a slouží k zvyšování kvality služeb, personalizaci nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely prezentace. Díky cookies tak můžeme identifikovat způsob, jakým s obsahem webových stránek pracujete, a tím personalizovat naši komunikaci vůči Vám. Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Některé nebo všechny soubory cookies můžete zablokovat nebo vymazat ty, které již byly nastaveny. Detailní informace o cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org nebo na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů. Berte ovšem v úvahu, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

– plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
– plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení,
– oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, 
– Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 

Účelem zpracování osobních údajů je

– plnění a realizace objednávek,
– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
– vedení a správa zákaznických účtů,
– vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi Vámi a Správcem,
– plnění povinností Správce v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů.

Správce shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem zboží. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem zboží a správce je oprávněn využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastního obdobného zboží.

V některých případech dochází k zasílání obchodních sdělení na základě Vašeho souhlasu, který poskytujete při registraci k zákaznickému účtu, a to za účelem vedení a správy zákaznických účtů a zasílání obchodních sdělení.  

Máte možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení na e-mailové adresu tereza.vostradovska@gmail.com  nebo následně v každém obchodním sdělení. Odmítnutí zasílání sdělení je pro Vás zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

V. 

Technická a organizační opatření

Udržujeme odpovídající administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky na zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, neoprávněnému pozměnění, neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném prostředí, a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

VI. 

Doba uchování údajů

Správce uchovává osobní údaje:

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu), 
– k plnění právních povinností po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce,
– po dobu 3 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud tento souhlas nevezmete zpět nebo nedojde-li k jeho prodloužení.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. 

Osobní údaje jsou po uplynutí archivační doby likvidovány formou skartace (fyzická likvidace) u písemně archivovaných osobních údajů a formou vymazání (digitální likvidace) u elektronicky archivovaných osobních údajů.

VII. 

Příjemci osobních údajů a případné předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům: 

– zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů (zejména dopravci, poskytovatelé programů a software, další dodavatele technologií a podpory),
– provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu,
– poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek, včetně zejména jejich doručovatelů,
– osoby zajišťující zpracování účetních dokladů a vedení účetnictví
– orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.), 
– jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo jeli to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti. 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti Nařízení. 

Subjekty, kterým jsou zpřístupněny Vaše osobní údaje, jsou smluvně zavázány k dodržování povinností vyplývajících z Nařízení i z těchto Pravidel zpracování osobních údajů.

VIII. 

Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 Nařízení. Uplatněním tohoto práva získáte informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Přehled zpracovávaných osobních údajů Vám poskytneme na požádání.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 Nařízení. Rovněž tak máte právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení.

Máte právo požadovat opravu, aktualizaci nebo doplnění neúplných osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 Nařízení.

Máte právo, abychom na Vaši žádost bez zbytečného odkladu za podmínek stanových článkem 17 Nařízení vymazali Vaše osobní údaje, zejména pokud (i) již nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, (ii) jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně, (iii) musí-li být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Právo na výmaz se ovšem neuplatní, existuje-li zákonná výjimka, zejména pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů dle článku 17 Nařízení, zejména pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte omezení jejich použití, (iii) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale subjekt údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě titulu oprávněného zájmu, a to za podmínek článku 21 Nařízení. 

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 Nařízení, tedy abychom Vám předali osobní údaje zpracovávané automatizovaně jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 Nařízení. 

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 Nařízení. 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 Nařízení. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

IX.

Uplatnění práv

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit e-mailem zaslaným na adresu tereza.vostradovska@gmail.com, nebo korespondenčně na adrese správce. 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

V případě dotazů týkajících se shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat skrze email zaslaný na adresu: tereza.vostradovska@gmail.com nebo korespondenčně na adrese našeho sídla.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2022.